BRN er døren ind til et fælles Nordjylland

 

Nordjylland står i dag over for en række udfordringer. Vi bliver udfordret af en befolkningssammensætning med stadigt færre i den arbejdsdygtige alder, en tiltagende urbanisering samt en globalisering, der presser os på vores konkurrencedygtighed. Disse udfordringer er svære at stå alene med. Vi har også en masse styrker, som kan blive endnu stærkere, når vi samarbejder om at udvikle dem.

Kommuner, region og erhvervsliv har hver især forskellige styrker og svagheder, og som individuelle enheder kan vi let mangle gennemslagskraft i forhold til at imødekomme vores fælles udfordringer og udvikle vores fælles styrker.

BRN er et nyt samarbejde mellem Region Nordjylland og regionens 11 kommuner. Formålet er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling. Vi skal arbejde på tværs af kommunegrænser og drage fordel af hinandens styrker i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Ved at finde fælles fodslag på tværs af kommunerne, regionen og erhvervslivet har vi en unik mulighed for at opnå den gennemslagskraft der skal til for at sætte Nordjylland på dagsordnen både nationalt og internationalt. BRN er døren ind til et fælles Nordjylland

Fælles om vækst og udvikling 

Fælles om fremtiden 

Fælles om Nordjylland

 

Vision

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via partnerskabet i Business Region North Denmark at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden for følgende indsatsområder:

  • Erhvervsudvikling og jobskabelse

  • Turisme

  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft

  • Infrastruktur 

  • Internationalt samarbejde

Mål

  • Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi

  • Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen

  • Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, som skal bidrage til at 

  • Større udbytte af investeringer via partnerskabet og betydelig ekstern medfinansiering

  • Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og styrkepositioner over for arbejdskraft og investorer

 

Organisering

Business Region North Denmark er en forening stiftet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Vores bestyrelsen består af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden, direktionen af de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.

Bestyrelsen ønsker, at samarbejdets indsats tager afsæt i erhvervslivets ønsker og behov. Der samarbejdes derfor i høj grad med erhvervsledere og -medarbejdere om udviklingen af konkrete initiativer. 

BRN understøttes af et fælles sekretariat, som bemandes af en lang række medarbejdere fra kommuner og region. Sekretariatet samarbejder med de mange aktører, som udgør BRNs samarbejdspartnere. 

 

 

 

 

Økonomi

Der betales kontingent til foreningen. For 2017 er kontingentet 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

De fælles midler er reserveret til projekt– og udviklingsaktiviteter og bevilges af vores bestyrelse.

 

Find dagsordner, referater, materialer mm.

Find materialer

Samarbejdspartnere

Sammen står vi stærkere!

Kontakt

Læs mere